Forum Islam Aarifa 
AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Retrouvez tous les derniers sujets ici
Chers membres, pour une meilleure conduite du forum veuillez poster vos messages dans les sous-rubriques correspondants à votre sujet et au thème choisi. En cas de doute ou difficulté , nos modératrices sont à votre disposition. L'équipe Islam Aarifa vous remercie!

Partagez | 
 

 le jour de 'arafa

Aller en bas 
AuteurMessage
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:12

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE YAW-MI A'RAFAH

AAL-H'AM-DU LIL-LAHEE RAB-BIL-A'ALAMEEN

AL-LAAHUM-MA LAKAL-H'AM-DU

BADEEA'S-SAMAAWAATI WAL-AR-Z''

D'AAL-JALAALI WAL-IK-RAAM

RAB-BAL-AR-BAAB

WA ILAHA KUL-LI MAALOOH

WA KHAALIQA KUL-LI MAKH-LOOQ

WA WAARITHA KUL-LI SHAY-

(LAY-SA KAMITH-LIHEE SHAY)

WA LAA YAA'-ZUBU A'N-HOO I'L-MU SHAY-

WA HUWA BIKUL-LI SHAY-IM-MUH'EET'

WA HUWA A'LAA KUL-LI SHAY-IR-RAQEEB

ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

AL-AH'ADUL-MUTAWAH'-H'ID

AL-FAR-DUL-MUTAFAR-RID

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

AL-KAREEMUL-MUTAKAR-RIM

AL-A'Z'EEMUL-MUTAA'Z'-Z'IM

AL-KABEERUL-MUTAKAB-BIR

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

AL-A'LEE-YUL-MUTAA'AL ASH-SHADEEDUL-MIH'AAL

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

AR-RAH'-MNUR-RAH'EEM

AL-A'LEEMUL-H'AKEEM

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

AS-SAMEEU'L-BAS'EER

AL-QADEEMUL-KHABEER

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

AL-KAREEMUL-AK-RAM

AD-DAAA-IMUL-AD-WAM

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

AL-AW-WALU QAB-LA KUL-LI AH'AD

WAL-AAAKHIRU BAA'-DA KUL-LI A'DAD

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

AD-DAANEE FEE U'LOO-WIH

WAL-A'ALEE FEE DUNOO-WIH

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

D'OOL-BAHAAA-I WAL-MAJ-D

WAL-KIB-REEAAA-I WAL-H'AM-D

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

AL-LAD'EEE ANSHAA-TAL-ASH-YAAA-A MIN GHEERI SIN-KH

WA S'AW-WAR-TA MAA S'AW-WAR-TA MIN GHAY-RI MITHAAL

WAB-TADAA'-TAL-MUB-TADAA'ATI BILAA AH'-TID'AAA-

ANTAL-LAD'EE

QAD-DAR-TA KUL-LA SHAY-IN TAQ-DEERAA

WA YAS-SAR-TA KUL-LA SHAY-IN TAY-SEERAA

WA DAB-BAR-TA MAA DOONAKA TAD-BEERAA

ANTAL-LAD'EE

LAM YUI'NKA A'LAA KHAL-QIKA SHAREEK

WA LAM YUWAAZIR-KA FEEE AM-RIKA WAZEER

WA LAM YAKUL-LAKA MUSHAAHIDOO-WA LAA NAZ'EER

ANTAL-LAD'EE

ARAT-TA FAKAANA H'AT-MAM-MAAA ARAT-T

WA QAZ''AY-TA FAKAANA A'D-LAM-MAA QAZ''AY-T

WA H'AKAM-TA FAKAANA NIS'-FAM-MAA H'AKAM-T

ANTAL-LAD'EE LAA YAH'-WEEKA MAKAAN

WA LAM YAQUM LISUL-T'AANIKA SUL-T'AAN

WA LAM YUA'-YIKA BUR-HAANOO-WA LAA BAYAAN

ANTAL-LAD'EE

AH'-S'AY-TA KUL-LA SHAY-IN A'DADAA

WA JAA'L-TA LIKUL-LI SHAY-IN AMADAA

WA QAD-DAR-TA KUL-LA SHAY-IN TAQ-DEERAA

ANTAL-LAD'EE

QAS'URATIL-AW-HAAMU A'N D'AATEE-YATIK

WA A'JAZATIL-AF-HAAMU A'N KAY-FEE-YATIK

WA LAM TUD-RIKIL-AB-S'AARU MAW-Z''IA' AY-NEE-YATIK

ANTAL-LAD'EE

LAA TUH'-H'AD-DU FATAKOONA MAH'-DOODAA

WLAM TUMATH-THAL FATAKOONA MAW-JOODAA

WA LAM TALID FATAKOONA MAW-LOODAA

ANTAL-LAD'EE

LAA Z''ID-DA MAA'KA FAYUA'ANIDAK

WA LAA I'D-LA LAKA FAYUKAATHIRAK

WA LAA NID-DA LAKA FAYUA'ARIZ''AK

ANTAL-LAD'EE

AB-TADAA WAKH-TARAA'-

WAS-TAH'-DATHA WAB-TADAA'-

WA AH'-SANA S'UN-A' MAA S'ANAA'-

SUB-H'AANAKA

MAAA AJAL-LA SHAA-NAKA!

WA SS-NAA FIL-AMAAKINI MAKAANAKA!

WA AS'-DAA' BIL-H'AQ-QI FUR-QAANAKA!

SUB-H'AANAKA MIL

LAT'EEFIM-MAAA AL-T'AFAKA!

WA RA-OOFIM-MAAA AR-AFAKA!

WA H'AKEEMIM-MAAA AA'-RAFAKA!

SUB-H'AANAKA MIN

MALEEKIM-MAAA AM-NAA'KA!

WA JAWAADIM-MAAA AW-SAA'KA!

WARAFEEI'M-MAAA AR-FAA'KA!

D'OOL-BAHAAA-I WAL-MAJ-D

WAL-KIB-REEAAA-I WAL-H'AM-D

SUB-H'AANAK

BASAT'-TA BIL-KHAY-RAATI YADAK

WA U'RIFATIL-HIDAAYATU MIN I'NDIK

FAMANIL-TAMASAKA LIDEENIN AW DUNYAA WAJADAK

SUB-H'AANAK

KHAZ''AA' LAKA MAN JARAA FEE I'L-MIK

WA KHASHAA' LIA'Z'AMATIKA MAA DOONA A'R-SHIK

WANQAADA LILT-TAS-LEEMI LAKA KUL-LU KHAL-QIK

SUB-H'AANAK

LAA TUH'AS-SU WA LAA TUJAS

WA LAA TUMAS-SU WA LAA TUKAAD

WA LAA TUMAAT'U WA LAA TUNAAZAU'

WA LAA TUJAARAA WA LAA TUMAARAA

WA LAA TUKHAADAU' WA LAA TUMAAKAR

SUB-H'AANAK

SABEELUKA JADAD

WA AM-RUKA RASHAD

WA ANTA H'AY-YUN S'AMAD

SUB-H'AANAKA

QAW-LUKA H'UK-M

WA QAZ''AAAW-UKA H'AT-M

WA IRAADATUK A'Z-M

SUB-H'AANAKA

LAA RAAAD-DA LIMASHEE-YATIK

WA LAA MUBAD-DILA LIKALIMAATIK

SUB-H'AANAKA

BAAHIRAL-AAAYAAT

FAAT'IRAS-SAMAAWAAT

BAARI-AN-NASAMAAT

LAKAL-H'AM-DU H'AM-DAY-YADOOMU BIDAWAAMIK

WA LAKAL-H'AM-DU H'AM-DANA KHAALIDAM-BINIA'-MATIK

WA LAKAL-H'AM-DU H'AM-DAY-YUWAAZEE S'UN-A'K

WA LAKL-H'AM-DU H'AM-DAY-YAZEEDU A'LAA RIZ''AAK

WA LAKAL-H'AM-DU H'AM-DAM-MAA' H'AM-DI KUL-LI H'AAMID

WA SHUK-RAY-YAQ-S'URU A'N-HOO SHUK-RU KUL-LI SHAAKIR

H'AM-DAL-LAA YAMBAGHEEE IL-LAA LAK

WA LAA YUTAQAR-RABU BIHEEE IL-LAAA ILAY-K

H'AM-DAY-YUS-TADAAMU BIHIL-AW-WAL

WA YUS-TAD-A'A BIHEE DAWAAMUL-AAAKHIR

H'AM-DAY-YATAZ''AAA'FU A'LAA KUROORIL-AZ-MINAH

WA YATAZAAYADU AZ''-A'AFAM-MUTARAADIFAH

H'AM-DAY-YAA'-JIZU A'N IH'-S'AAA-IHIL-H'AFAZ'AH

WA YAZEEDU A'LAA MAAA AH'-S'AT-HOO FEE KITAABIKAL-KATABAH

H'AM-DAY-YUWAAZINU A'R-SHAKAL-MAJEED

WA YUA'ADILU KUR-SEE-YAKAR-RAFEEA'-

H'AM-DAY-YAK-MULU LADAY-KA THAWAABUH

WA YAS-TAGH-RIQU KUL-LA JAZAAA-IN JAZAAAW-UH

H'AM-DANA Z'AAHIRUHOO WAF-QUL-LIBAAT'INIH

WA BAAT'INUHOO WAF-QUL-LIS'ID-QIN-NEE-YATI FEEH

H'AM-DAL-LAM YAH'-MAD-KA KHAL-QUM-MITH-LAH

WA LAA YAA'-RIFU AH'ADUN SIWAAKA FAZ''-LAH

H'AM-DAY-YUA'ANU MANI AJ-TAHADA FEE TAA'-DEEDIH

WA YOO-AY-YADU MAN AGH-RAQA NAZ-A'NA FEE TAW-FEEATIH

H'AM-DAY-YAJ-MAU' MAA KHALAQ-TA MINAL-H'AM-D

WA YANTAZ'IMU MAAA ANTA KHAALIQUHOO MIM-BAA'-D

H'AM-DAL-LAA H'AM-DA AQ-RABU ILAA QAW-LIKA MIN-H

WA LAAA AH'-MADA MIM-MAY-YAH'-MADUKA BIH

H'AM-DAY-YOOJIBU BIKARAMIKAL-MAZEEDA BIWUFOORIH

W TAS'ILUHOO BIMAZEEDIM-BAA'-DA MAZEEDIN T'AW-LAM-MINK

H'AM-DAY-YAJIBU LIKARAMI WAJ-HIK

WA YUQAABILU I'Z-ZA JALAALIK

RAB-BI S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

AL-MUNTAJABIL-MUS'-T'AFAA

AL-MUKAR-RAMIL-MUQAR-RAB

AF-Z''ALA S'ALAWAATIK

WA BAARIK A'LAY-HEEE ATAM-MA BARAKAATIK

WA TARAH'-H'AM A'LAY-HEEE AM-TAA' RAH'AMAATIK

RAB-BI S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAAH

ZAAKEEATAL-LAA TAKOONU S'ALAATUN AZ-KAA MIN-HAA WA S'AL-LI A'LAY-HEE S'ALAATAN

NAAMEEATAL-LAA TAKOONU S'ALAATUN ANMAA MIN-HAA

WA S'AL-LI A'LAY-HEE S'ALAAH

RAAZ''EEATAL-LAA TAKOONU S'ALAATUN FAW-QAHAA

RAB-BI S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAATAN

TUR-Z''EEHOO WATAZEEDU A'LAA RIZ''AAH

WA S'AL-LI A'LAY-HEE S'ALAATAN TUR-Z''EEKA WATAZEEDU A'LAA RIZ''AAKA LAH

WA S'AL-LI A'LAY-HEE S'ALAATAN

LAA TAR-Z''AA LAHOOO IL-LAA BIHAA

WA LAA TARAA GHAY-RAHOO LAHAAA AH-LAA

RAB-BI S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAAH

TUJAAWIZU RIZ''-WAANAK

WA YAT-TAS'ILU AT-TIS'AALUHAA BIBAQAAA-IK

WA LAA YANFADU KAMAA LAA TANFADU KALIMAATUK

RAB-BI S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAATAN

TANTAZ'IMU S'ALAWAATI MALAAA-IKATIKA WA AMBEEAAA-IKA WA RUSULIKA WA AH-LI T'AAA'TIK

WA TASH-TAMILU A'LAA S'ALAWAATI I'BAADIKA MIN JIN-NIKA WA INSIKA WA AH-LI IJAABATIK

WA TAJ-TAMIU' A'LAA S'ALAATI KUL-LI MAN D'ARAA-TA WABARAA-TA MIN AS'-NAAFI KHAL-QIK

RAB-BI S'AL-LI A'LAY-HEE WA AAALIHEE S'ALAATAN TUH'EET'U BIKUL-LI S'ALAATIN SAALIFATIW-WAMUS-TAA-NAFAH

WA S'AL-LI A'LAY-HEE WAA'LAAA AAALIHEE S'ALAAH MAR-Z''EE-YATAL-LAKA WALIMAN DOONAK

WA TUNSHI-U MAA' D'ALIKA S'ALAWAATIN

TUZ''AAI'FU MAA'HAA TIL-KAS'-S'ALAWAATI I'NDAHAA

WA TAZEEDUHAA A'LAA KUROORIL-AY-YAAMI ZEEAADATAN FEE TAZ''AAE'EFA LAA YAU'D-DUHAA GHAY-RUK

RAB-BI S'AL-LI A'LAAA AT'AAA-IBI AH-LI BAY-TIHIL
Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:21

-LAD'EENA AKH-TAR-TAHUM LIAM-RIK
WA JAA'L-TAHUM KHAZANATA I'L-MIK
WA H'AFAZ'ATA DEENIK
WA KHULAFAAA-AKA FEEE AR-Z''IK
WA H'UJAJAKA A'LAA I'BAADIK
WA T'AH-HAR-TAHUM MINAR-RIJ-SI WAD-DANASI TAT'-HEERAM-BIIRAADATIK
WA JAA'L-TAHUMUL-WASEELATA ILAY-KA WAL-MAS-LAKA ILAA JAN-NATIK
RAB-BI S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAATAN
TUJ-ZILU LAHUM BIHAA MIN-NIH'ALIKA WAKARAAMATIK
WA TUK-MILU LAHUMUL-ASH-YAAA-A MIN A'T'AAYAAKA WA NAWAAFILIK
WA TUWAF-FIRU A'LAY-HIMUL-H'AZ'-Z'A MIN A'WAAA-IDIKA WA FAWAAA-IDIK
RAB-BI S'AL-LI A'LAY-HEE WAA'LAY-HIM S'ALAATAN
LAAA AMADA FEEE AW-WALIHAA
WA LAA GHAAYATA LIAMADIHAA
WA LAA NIHAAYATA LIAAAKHIRIHAA
RAB-BI S'AL-LI A'LAY-HIM-
ZINATA A'R-SHIKA WA MAA DOONAH
WA MIL-A SAMAAWAATIKA WA MAA FAW-QAHUN
WA A'DADA ARAZ''EEKA WA MAA TAH'-TAHUN-NA WA MAA BAY-NAHUN
S'ALAATAN TUQAR-RIBUHUM MINKA ZUL-FAA
WA TAKOONU LAKA WA LAHUM RIZ''ANA
WA MUT-TAS'ILATAM-BINAZ'AAA-IRHIN-NA ABADAA
AL-LAAHUM-MA IN-NAKA AY-YAT-TA DEENAKA FEE KUL-LI AWAANIM-BIIMAAMIN AQAM-TAHOO
A'LAMAL-LII'BAADIKA WA MANAARAN FEE� BILAADIK
BAA'-DA AW-WAS'AL-TA H'AB-LAHOO BIH'AB-LIK
WA JAA'L-TAHUD'-D'AREEA'TA ILAA RIZ''-WAANIK
WAF-TARAZ''-TA T'AAA'TAH
WA H'AD'-D'AR-TA MAA'-S'EEATAH
WA AMAR-TA
BIM-TITHAALI AWAAMIRIH
WALINTIHAAA-I I'NDA NAH-YIH
WA AL-LAA YATAQAD-DAMAHOO MUTAQAD-DIM
WA LAA YATAAKH-KHARA A'N-HOO MUTAAKH-KHIR
FA HUWA I'S'-MATUL-LAAA-ID'EEN
WA KAH-FUL-MOO-MINEEN
WA U'R-WATUL-MUTAMAS-SIKEEN
WA BAHAAA-UL-A'ALAMEEN
AL-LAAHUM-MA
FAAW-ZIA' LIWALEE-YKA SHUK-RA MAAA AN-A'M-TA BIHEE A'LAY-H
WA AW-ZIA'-NAA MITH-LAHOO FEEH
WA AAATIHEE MIL-LADUNKA SUL-T'AANAN-NAS'EERAA
WA AF-TAH' LAHOO FAT-H'AY-YASEERAA
WA AI'N-HOO BIRUK-NIKAL-AA'Z
WASH-DUD AZ-RAH
WA QAW-WI A'Z''UDAH
WA RAAI'HEE BI 'Y-NIK
WAH'-MIHEE BIH'IF-Z'IK
WANS'UR-HOO BIMALAAA-IKATIK
WAM-DUD-HOO BIJUNDIKAL-AGH-LAB
WA AQIM BIHEE KITAABAKA WA H'UDOODAK
WA SHARAAA-IA'KA WA SUNANA RASOOLIKA S'ALAWAATUKAL-LAAHUM-MA A'LAY-HEE WA AAALIH
WA AH'-YI BIHEE MAAA AMAATAHUZ'-Z'AALIMOONA MIM-MAA'ALIMI DEENIK
WAJ-LU BIHEE S'ADAAA-AL-JAW-RI A'N T'AREEQATIK
WA ABIM-BIHIZ''-Z''AR-RAAA-A MIN SABEELIK
WA AZIL BIHIN-NAAKIBEENA A'N S'IRAAT'IK
WAM-H'AQ BIHEE BUGHAATA QAS'-DIKA I'WAJAA
WA ALIN JAANIBAHOO LIAW-LEEAAA-IK
WAB-SUT' YADAHOO A'LAAA AA'-DAAA-IK

WA HAB LANAA RAA-FATAHOO WA RAH'-MATAHOO WA TAA'T'-T'UFAHOO WA TAH'AN-NUNAH
WAJ-A'L-NAA
LAHOO SAAMIE'ENA MUT'EEE'EN
WA FEE RIZ''AAHOO SAAE'EN
WA ILAA NUS'-RATIHEE WAL-MUDAAFAA'TI A'N-HOO MUK-NIFEEN
WA ILAY-K WA ILAA RASOOLIKA S'ALAWAATUKAL-LAAHUM-MA A'LAY-HEE WA AAALIHEE BID'ALIKA MUTAQAR-RIBEEN
AL-LAAHUM-MA WAS'AL-LI A'LAAA AW-LEEAAA-IHIMU
AL-MUA'-TARIFEENA BIMAQAAMIHIM
AL-MUT-TABIE'ENA MAN-HAJAHUM
AL-MUQ-TAFEENA AAATHAARAHUM
AL-MUS-TAM-SIKEENA BIU'R-WATIHIM
AL-MUTAMAS-SIKEENA BIWILAAYATIHIM
AL-MOO-TAM-MEENA BIIMAAMATIHIM
AL-MUSAL-LIMEENA LIAM-RIHIM
AL-MUJ-TAHIDEENA FEE T'AAA'TIHIM
AL-MUNTAZ'IREENA AY-YAAMAHUM
AL-MAAAD-DEENA ILAY-HIM AA'-YUNAHUM
AS'-S'ALAWAATIL-MUBAARAKAATIZ-ZAAKEEAATIN-NAAMEEAATIL-
GHAADEEAATIR-RAAA-IH'AAT
WA SAL-LIM A'LAY-HIM WAA'LAAA AR-WAAH'IHIM
WAJ-MAA' A'LAAT-TAQ-WAAA AM-RAHUM-
WA AS'-LIH' LAHUM SHOO-OONAHUM-
WA TUB A'LAY-HIM
IN-NAKA ANTAT-TAW-WAABUR-RAH'EEMU WA KHAY-RUL-GHAAFIREEN
WAJ-A'L-NAA MAA'HUM FEE DAARIS-SALAAMI BIRAH'-MATIK YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN
AL-LAAHUM-MA HAD'AA YAW-MU A'RAFAH
YAW-MUN SHAR-RAF-TAHOO WAKAR-RAM-TAHOO WAA'Z'-Z'AM-TAH
NASHAR-TA FEEHEE RAH'-MATAK
WA MANANTA FEEHEE BI 'F-WIK
WA AJ-ZAL-TA FEEHEE A'T'EE-YATAK
WA TAFAZ''-Z''AL-TA BIHEE A'LAA I'BAADIK
AL-LAAHUM-MA WAANAA A'B-DUKAL-LAD'EEE
AN-A'M-TA A'LAY-HQAB-LA KHAL-QIKA LAHOO WA BAA'-DA KHAL-QIKA EE-YAAH
FAJAA'L-TAHOO MIM-MAN HADAY-TAHOO LIDEENIK
WA WAF-FAQ-TAHOO LIH'AQ-QIK
WA A'S'AM-TAHOO BIH'AB-LIK
WA AD-KHAL-TAHOO FEE H'IZ-BIK
WA AR-SHAT-TAHOO LIMUWAALAATI AW-LEEAAA-IKA WA MUA'ADAATI AA'-DAAA-IK
THUM-MA AMAR-TAHOO FALAM YAA-TAMIR-
WA ZAJAR-TAHOO FALAM YANZAJIR-
WA NAHAY-TAHOO A'M-MAA'-S'EEATIK
FAKHAALAFA AM-RAKA ILAA NAH-YIK
LAA MUA'ANADATAL-LAKA WA LAA AS-TIK-BAARANA A'LAY-K
BAL DAA'AHOO HAWAAHOOO ILAA MAA ZAY-YAL-TAHOO WA ILAA MAA H'AD'-D'AR-TAH
WA AA'ANAHOO A'LAA D'ALIKA A'DOO-WUKA WAA'DOO-WUH FAAQ-DAMA A'LAY-H
A'ARIFAM-BIWAE'EDIK
RAAJEEAL-LIA'F-WIK
WAATHIQAM-BITAJAAWUZIK
WA KAANA AH'AQ-QA I'BAADIKA MAA' MAA MANANTA A'LAY-HEEE AL-LAA YAF-A'L
WA HAAA ANA D'AA BAY-NA YADAY-KA
S'AAGHIRANA D'ALEELANA KHAAZ''IA'NA
KHAASHIA'NA KHAAA-IFANA
MUA'-TARIFAM-BI 'Z'EEMIM-MINAD'-D'UNOOBI TAH'AM-MAL-TUH WA JALEELIM-MINAL-KHAT'AAYAA AJ-TARAM-TUH
MUS-TAJEERAM-BIS'AF-H'IK
LAAA-ID'AM-BIRAH'-MATIK
MOOQINAN AN-NAHOO LAA YUJEERUNEE MINKA MUJEER WA LAA YAM-NAU'NEE MINKA MAANIU'N
FAU'D A'LAY-YA BIMAA TAU'WDU BIHEE A'LAA MANI AQ-TARAFA MIN TAGHAM-MUDIK
WA JUD A'LAY-YA BIMAA TAJOODU BIHEE A'LAA MAN AL-QAA BEEADIHEEE ILAY-KA MIN A'F-WIK
WAM-NUN A'LAY-YA BIMAA LAA YATAA'AZ'AMUKA AN TAMUN-NA BIHEE A'LAA MAN AM-MALAKA MIN GHUF-RAANIK
WAJ-A'L-LEE FEE HAD'AAL-YAW-MI NAS'EEBAN ANAALU BIHEE H'AZ'-Z'AM-MIR-RIZ''-WAANIK
WA LAA TARUD-DANEE S'IF-RAM-MIM-MAA YANQALIBU BIHIL-MUTAA'B-BIDOONA LKA MIN I'BAADIK
WA IN-NEE WA IL-LAM UQAD-DIM MAA QAD-DAMOOHOO MINAS'-S'AALIH'AATI FAQAD QAD-DAM-TU
TAW-H'EEDAKA WA NAF-YAL-AZ''-DAADI WAL-ANDAADI WAL-ASH-BAAHEE A'NK
WA ATAY-TUKA MINAL-AB-WAABI AL-LATEEE AMAR-TA AN TOO-TAA MIN-HAA
WA TAQAR-RAB-TU ILAY-KA BIMAA LAA YAQ-RUBU BIHEEE AH'ADUM-MINKA IL-LAA BIT-TAQAR-RUBI BIH
THUM-MA AT-BAA'-TU D'ALIKA
BIL-INAABATI ILAY-K
WAT-TAD'AL-LULI WALIS-TIKAANATI LAK
WA H'US-NIZ'-Z'AN-NI BIK
WATH-THIQATI BIMAA I'NDAK
WA SHAFAA'-TUHOO BIRAJAAA-IKAL-LAD'EE QAL-LA MAA YAKHEEBU A'LAY-HEE RAAJEEK
WA SAAL-TUKA MAS-ALATAL-H'AQEERID'-D'ALEEL
AL-BAAA-ISIL-FAQEERIL-KHAAA-IFIL-MUS-TAJEER
WA MAA' D'ALIKA KHEEFATAW-WATAZ''AR-RUA'A
WA TAA'W-WUD'AA WATALAW-WUD'AA
LAA MUS-TAT'EELAM-BITAKAB-BURIL-MUTAKAB-BIREEN
WA LAA MUTA'ALEEAM-BIDAAAL-LATIL-MUT'EEE'EN
WA LAA MUS-TAT'EELAM-BISHAFAAA'TISH-SHAAFIE'EN
WA ANA BAA'-DU
AQAL-LUL-AQAL-LEEN
WA AD'AL-LUL-AD'AL-LEEN
WA MITH-LUD'-D'AR-RATI AW DOONAHAA
FAYAA MAL-LAM YUA'AJILIL-MUSEE-EEN
WA LAA YANDAHUL-MUT-RAFEEN
WA YAA MAY-YAMUN-NU BIIQAALATIL-A'ATHIREEN
WA YATAFAZ''-Z''ALU BIINZ'AARIL-KHAAT'I-EEN
ANAAL-MUSEE-UL-MUA'-TARIFUL-KHAAT'I-UL-A'ATHIR
ANAAL-LAD'EEE AQ-DAMA A'LAY-KA MUJ-TARI-AA
ANAAL-LAD'EE A'S'AAKA MUTAA'M-MIDAA
ANAAL-LAD'EE AS-TAKH-FAA MIN I'BAADIKA WABAARAZAK
ANAAL-LAD'EE HAABA I'BAADAKA WA AMINAK
ANAAL-LAD'EE LAM YAR-HAB SAT'-WATAK
WA LAM YAKHAF BAA-SAK
SNAAL-JAANEE A'LAA NAF-SIH
SNAAL-MUR-TAHANU BIBALEE-YATIH
SNAAL-QALEELUL-H'AYAAA-I
ANAAT'-T'AWEELUL-A'NAAA-I
BIH'AQ-QI MANI ANTAJAB-TA MIN KHAL-QIK
WA BIMANI AS'-T'AFAY-TAHOO LINAF-SIK
BIH'AQ-QI MANI AKH-TAR-TA MIM-BAREE-YATIK
WA MANI AJ-TABAY-TA LISHAA-NIK
BIH'AQ-QI MAW-WAS'AL-TA T'AAA'TAHOO BIT'AAA'TIK
WA MAN JAA'L-TA MAA'-S'EEATAHOO KAMAA'-S'EEATIK
BIH'AQ-QI MAN QARANTA MUWAALAATAHOO BIMUWAALAATIK
WA MAN-NUT'-TA MUA'ADAATAHOO BIMUA'ADAATIK
TAGHAM-MAD-NEE FEE YAW-MEE HAD'AA BIMAA TATAGHAM-MADU BIHEE MAN-
JAARA ILAY-KA MUTANAS'-S'ILAA
WA A'AD'A BIS-TIGH-FAARIKA TAAA-IBAA
WA TAWAL-LANEE BIMAA TATAWAL-LAA BIHEEE AH-LA T'AAA'TIKA WAZ-ZUL-FAA LADAY-KA WAL-MAKAANATI MINK
WA TAWAH'-H'AD-NEE BIMAA TATAWAH'-H'ADU BIHEE MAN-
WAFAA BI 'H-DIK
WA AT-A'BA NAF-SAHOO FEE D'AATIK
WA AJ-HADAHAA FEE MAR-Z''AATIK
WA LAA TOO-AAKHID'-NEE
BITAF-REET'EE FEE JAMBIK
WA TAA'D-DEE T'AW-REE FEE H'UDOODIK
WA MUJAAWAZATI AH'-KAAMIK
WA LAA TAS-TAD-RIJ-NEE BIIM-LAAA-IKA LEE
IS-TID-RAAJA MAM-MANAA'NEE KHAY-RA MAA I'NDAHOO WA LAM YASH-RAK-KA FEE H'ULOOLI NIA'-MATIHEE BEE
WA NAB-BIH-NEE MIN-
RAQ-DATIL-GHAAFILEEN
WA SINATIL-MUS-RIFEEN
WA NAA'-SATIL-MAKH-D'OOLEEN
WA KHUD' BIQAL-BEEE ILAA MAA
AS-TAA'-MAL-TA BIHIL-QAANITEEN
WAS-TAA'-BAT-TA BIHIL-MUTAA'B-BIDEEN
WAS-TANQAD'-TA BIHIL-MUTAHAAWINEEN
WA AI'D'-NEE MIM-MAA
YUBAAI'DUNEE A'NK
WA YAH'OOLU BAY-NEE WA BAY-NA H'AZ'-Z'EE MINK
WA YAS'UD-DUNEE A'M-MAAA UH'AAWILU LADAY-K
WA SAH-HIL-LEE
MAS-LAKAL-KHAY-RAATI ILAY-K
WAL-MSAABAQATA ILAY-HAA MIN H'AY-THU AMAR-T
WAL-MUSHAAAH'-H'ATA FEEHAA A'LAA MAAA ARAT-T
WA LAA TAM-H'AQ-NEE FEE MAN TAM-H'AQU MINAL-MUS-TAKHIF-FEENA BIMAAA AW-A'T-T
WA LAA TUH-LIK-NEE MAA' MAN TUH-LIKU MINAL-MUTAA'R-RIZ''EENA LIMAQ-TIK
WA LAA TUTAB-BIR-NEE FEE MAN TUTAB-BIRU MINAL-MUN-H'ARIFEENA A'N SUBULIK
WA NAJ-JINEE MIN GHAMARAATIL-FIT-NAH
WA KHAL-LIS'-NEE MIL-LAHAWAATIL-BAL-WAA
WA AJIR-NEE MIN AKH-D'IL-IM-LAAA-
WA H'UL BAY-NEE WABAY-NA
A'DOO-WEE-YUZ''IL-LUNEE
WA HAWANA YOOBIQUNEE
WA MANQAS'ATIN TAR-HAQUNEE
WA LAA TUA'-RIZ'' A'N-NEEE IA'-RAAZ''A MAL-LAA TAR-Z''AA A'N-HOO BAA'-DA GHAZ''ABIK
WA LAA TOO-YIS-NEE MINAL-AMALI FEEKA FAYAGH-LIBA A'LAY-YAL-QUNOOT'U MIR-RAH'-MATIK
WA LAA TAM-TAH'IN-NEE BIMAA LAA T'AAQATA LEE BIHEE FATAB-HAZ'ANEE MIM-MAA TUH'AM-MILUNEEHEE MIN FAZ''-LI MAH'AB-BATIK
WA LAA TUR-SIL-NEE MEE-YADIKA IR-SAALA MAN
LAA KHAY-RA FEEH
WA LAA H'AAJATA BIKA ILAY-H
WA LAAA INAABATA LAH
WA LAA TAR-MI BEE RAM-Y
MAN SAQAT'A MIN A'Y-NI RIA'AYATIK
WA MANI ASH-TAMALA A'LEEHIL-KHIZ-YU MIN I'NDIK
BAL KHUD' BEEADEE MIN
SAQ-T'ATIL-MUTARAD-DEEN
WA WAH-LATIL-MUTAA'S-SIFEEN
WA ZAL-LATIL-MAGH-ROOREEN
WA WAR-T'ATIL-HAALIKEEN
WA A'AFINEE MIM-MAB-TALAY-TA BIHEE T'ABAQAATI A'BEEDIKA WA IMAAA-IK
WA BAL-LIGH-NEE MABAALIGHA MAN
U'NEETA BIH
WA AN-A'M-TA A'LAY-H
WA RAZ''EETA A'N-H
FAAA'SH-TAHOO H'AMEEDAA
WA TAWAF-FAY-TAHOO SAE'EDAA
WA T'AW-WIQ-NEE T'AW-QAL-IQ-LAAI' A'M-MAA
YUH'-BIT'UL-H'ASNAAT
WA YAD'-HABU BIL-BARAKAAT
WA ASH-I'R QAL-BEEALIZ-DIJAARA A'N
QABAAA-IH'IS-SAY-YI-AAT
WA FAWAAZ''IH'IL-H'AW-BAAT
WA LAA TASH-GHAL-NEE BIMAA LAAA UD-RIKUHOOO IL-LAA BIKA A'M-MAA LAA YUR-Z''EEKA A'N-NEE GHAY-RUH
WA ANZIA' MIN QAL-BEE H'UB-BA DUNYAA DANEE-YAH
TAN-HAA A'M-MAA I'NDAK
WA TAS'UD-DU A'NI AB-TIGHAAA-IL-WASEELATI ILAY-K
WA TUD'-HILU A'NIT-TAQAR-RUBI MINK
WA ZAY-YIL-LEEAT-TAFAR-RUDA BIMUNAAJAATIKA BIL-LAY-LI WAN-NAHAAR
WA HAB LEE I'S'-MATAN
TUD-NEENEE MIN KHASH-YATIK
WA TAQ-T'AU'NEE A'R-RUKOOBI MAH'AARIMIK
WA TAFUK-KUNEE MIN AS-RIL-A'Z'AAA-IM
WA HAB LEEAT-TAT'-HEERA MIN DANASIL-I'S'-YAAN
WA AD'-HIB A'N-NEE DARANA ALKHAT'AAYAA
WA SAR-BIL-NEE BISIR-BAALI A'AFEEATIK
WA RAD-DINEE RIDAAA-A MUA'AFAATIK
WA JAL-LIL-NEE SAWAABIGHA NAA'-MAAA-IK
WA Z'AAHIR LADAY-YA FAZ''-LAKA WAT'AW-LAK
WA AY-YID-NEE BITAW-FEEQIKA WATAS-DEEDIK
WA AI'N-NEE A'LAA S'AALIH'IN-NEE-YATI WA MAR-Z''EE-YIL-QAW-LI WA MUS-TAH'-SANIL-A'MAL
WA LAA TAKIL-NEEE ILAA H'AW-LEE WA QOO-WATEE DOONA H'AW-LIKA WA QOO-WATIK
WA LAA TUKH-ZINEE YAW-MA TAB-A'THUNEE LILIQAAA-IK
WA LAA TAF-Z''AH'-NEE BAY-NA YADAY AW-LEEAAA-IK
WA LAA TUNSINEE D'IK-RAK
WA LAA TUD'-HIB A'N-NEE SHUK-RAKA BAL AL-ZIM-NEEHEE FEEE AH'-WAALIS-SAH-WI I'NDA GHAFALAATIL-JAAHILEENA LISLAAA-IK
WA AW-ZIA'-NEEE AN UTH-NEEA BIMAAA AW-LAY-TANEEH
WA AA'-TARIFA BIMAAA AS-DAY-TAHOOO ILAY
WA AJ-A'R-R-RAGH-BATEEE ILAY-KA FAW-QA RAGH-BATIR-RAAGHIBEEN
WA H'AM-DEEE EE-YAAKA FAW-QA H'AM-DIL-H'AAMIDEEN
WA LAA TAKH-D'UL-NEE I'NDA FAAQATEEE ILAY-K
WA LAA TUH-LIK-NEE BIMAAA AS-DAY-TUHOOO ILAY-K
WA LAA TAJ-BAH-NEE BIMAA JABAH-TA BIHIL-MUA'ANIDEENA LAKA
FA IN-NEE LAKA MUSAL-LIM
AA'-LAMU AN-NAL-H'UJ-JATA LAK
WA AN-NAKA AW-LAA BIL-FAZ''-L
WA AA'-WADU BIL-IH'-SAAN
WA AH-LUT-TAQ-WAA
WA AH-LUL-MAGH-FIRAH
WA AN-NAKA BI N TAA'-FUWA AW-LAA MINKA BI N TUA'AQIB
WA AN-NAKA BI N TAS-TURA AQ-RABU MINKA ILAAA AN TASH-HAR
FAAH'-YINEE H'AYAATAN T'AY-YIBAH
TANTAZ'IMU BIMAAA UREED
WA TAB-LUGHU MAAA UH'IB-BU MIN H'AY-THU
LAAA AAATEE MAA TAK-RAH
WA LAAA AR-TAKIBU MAA NAHAY-TA A'N-H
WA AMIT-NEE MEETATA MAY-YAS-A'A NOORUHOO BAY-NA YADAY-HEE WAA'Y-YAMEENIH
WA D'AL-LIL-NEE BAY-NA YADAY-K
WA AI'Z-ZANEE I'NDA KHAL-QIK
WA Z''AA'-NEEE ID'AA KHALAW-TU BIK
WAR-FAA'-NEE BAY-NA I'BAADIK
WA AGH-NINEE A'M-MAN HUWA GHANEE-YUN A'N-NEE
WA ZID-NEEE ILAY-KA FAAQATAW-WA FAQ-RAA
WA AI'D'-NEE MIN
SHAMAATATIL-AA'-DAAA-I
WA MIN H'ULOOLIL-BALAAA-I
WA MINAD'-D'UL-LI WAL-A'NAAA-I
TAGHAM-MAD-NEE FEE MAT'-T'ALAA'-TA A'LAY-HEE MIN-NEE BIMAA YATAGHAM-MADU BIH
AL-QAADIRU A'LAAL-BAT'-SHI LAWLAA H'IL-MUH
WAL-AAAKHID'U A'LAAL-JAREERATI LAW-LAAA ANAATUH
WA ID'AAA ARAT-TA BIQAW-MIN FIT-NATAN AW SOOO-ANA FANAJ-JINEE MIN-HAA LIWAAD'AM-BIK
WA ID' LAM TUQIM-NEE MAQAAMA FAZ''EEH'TIN FEE DUNYAAKA FALAA TUQIM-NEE MITH-LAHOO FEEE AAAKHIRATIK
WASH-FAA' LEE
AWAAA-ILA MINANIKA BI WAAKHIRHAA
WA QADEEMA FAWAAA-IDIKA BIH'AWAADITHIHAA
WA LAA TAM-DUD LEE MAD-DAY-YAQ-SOO MAA'HOO QAL-BEE
WA LAA TAQ-RAA'-NEE QAARIA'TAY-YAD'-HABU LAHAA BAHAAA-EE
WA LAA TASUM-NEE KHASEESATAY-YAS'-GHURU LAHAA QAD-RY WA LAA NAQEES'ATAY-YUJ-HALU MIN AJ-LIHAA MAKAANEE
WA LAA TARUA'-NEE RAW-A'TAN UB-LISU BIHAA WA LAA KHEEFATAN OOJISU DOONAHAA
IJ-A'L
HAY-BATEE FEE WAE'EDIK
WA H'AD'AREE MIN IA'-D'AARIKA WAAND'AARIK
WA RAH-BATEE I'NDA TILAAWATI AAAYAATIK
WAA'-MUR LAY-LEE
BIEEQAAZ'EE FEEHEE LII'BAADATIK
WA TAFAR-RUDEE BIT-TAHAJ-JUDI LAK
WA TAJAR-RUDEE BISUKOONEEE ILAY-KA
WA INZAALI H'AWAAA-IJEE BIK
WA MUNAAZALATEEE EE-YAAK
FEE FAKAAKI RAQABATEE MIN-NAARIK
WA IJAARATEE MIM-MAA FEEHEEE AH-LUHAA MIN A'D'AABIK
WA LAA TAD'AR-NEE FEE T'UGH-YAANEE A'AMIHAA
WA LAA FEE GHAM-RATEE SAAHEEANA H'AT-TAA H'EEN
WA LAA TAJ-A'L-NEE
I'Z'ATAL-LIMANI AT-TAA'Z'
WA LAA NAKAALAL-LIMANI AA'-TABAR
WA LAA FIT-NATAL-LIMAN-NAZ'AR
WA LAA TAM-KUR BEE FEE MAN TAM-KURU BIH
WA LAA TAS-TAB-DIL BEE GHAY-REE
WA LAA TUGHAY-YIR LEE AS-MAA
WA LAA TUBAD-DIL-LEE JIS-MAA
WA LAA TAT-TAKHID'-NEE
HUZOOL-LIKHAL-QIK
WA LAA SUKH-REE-YAL-LAK
WA LAA TABAA'NAAA IL-LAA LIMAR-Z''AATIK
WA LAA MUM-TAHANAN IL-LAA BIIANTIQAAMI LAK
WA AW-JID-NEE
BAR-DA A'F-WIK
WH'ALAAWATA RAH'-MATIK
WA RAW-H'IKA WARAY-H'AANIK
WA JAN-NATI NAE'EMIK
WA AD'IQ-NEE T'AA'-MA
AL-FARAAGHI LIMAA TUH'IB-BU BISAA'TIM-MIN SAA'TIK
WALIJ-TIHAADI FEEMAA YUZ-LIFU LADAY-KA WA I'NDAK
WA AT-H'IF-NEE BITUH'-FATIM-MIN TUH'UFAATIK
WAJ-A'L TIJAARATEE RAABIH'AH
WA KAR-RATEE GHAY-RA KHAASIRAH
WA AKHIF-NEE MAQAAMAK
WA SHAW-WIQ-NEE LIQAAA-AK
WA TUB A'LAY-YA TAW-BATAN-NAS'OOH'AA
LAA TUB-QI MAA'HAA D'UNOOBANA S'AGHEERATAW-WA LAA KABEERAH
WA LAA TAD'AR MAA'HAA A'LAANEEATAW-WA LAA SAREERAH
WANZAI'L-GHIL-LA MIN S'AD-REE LIL-MOO-MINEEN
WA AA'-T'IF BIQAL-BEE A'LAAL-KHAASHIE'EN
WA KUL-LEE KAMAA TAKOONU LILS'-S'AALIH'EEN
WA H'AL-LINEE H'IL-YATAL-MUT-TAQEEN
WAJ-A'L-LEE
LISAANA S'ID-QIN FIL-GHAABIREEN
WA D'IK-RAN-NAAMEEANA FIL-AKHIREEN
WA WAAFI BEE A'R-S'ATAL-AW-WALEEN
WA TAM-MIM SUBOOGHA NIA'-MATIKA A'LAY
WA Z'AAHIR KARAAMAATIHAA LADAY
WAM-LAA MIN FAWAAA-IDIKA YADAY
WA SUQ K-KARAAA-IMA MAWAAHIBIKA ILAY
WA JAAWIR BEEAL-AT'-YABEENA MIN AW-LEEAAA-IKA FIL-JINAANIL-LATEE ZAY-YANTAHAA LIAS'-FEEAAA-IK
WA JAL-LIL-NEE SHARAAA-IFA NIH'ALIKA FIL-MAQAAMAATIL-MUA'D-DATI LIAH'IB-BAAA-IK
WAJ-A'L-LEE I'NDAK
MAQEELAN AAAWEEE ILAY-HEE MUT'-MA-IN-NAA
WA MATHAABATAN ATABAW-WU-UHAA WA AQAR-RU A'Y-NAA
WA LAA TUQAAYIS-NEE BIA'Z'EEMAATIL-JARAAA-IR
WA LAA TUH-LIK-NEE YAW-MA TUB-LAAS-SARAAA-IR
WA AZIL A'N-NEE KUL-LA SHAK-KIW-WASHUB-HAH
WAJ-A'L-LEE FIL-H'AQ-QI T'AREEQAM-MIN KUL-LI RAH'-MAH
WA AJ-ZIL-LEE QISAMAL-MAWAAHIBI MIN-NAWAALIK
WA WAF-FIR A'LAY-YA H'UZ'OOZ'AL-IH'-SAANI MIN IF-Z''AALIK
WAJ-A'L QAL-BEE WAATHIQAM-BIMAA I'NDAK
WA HAM-MEE MUS-TAF-RAGHAL-LIMAA HUWA LAK
WAS-TAA'-MIL-NEE BIMAA TAS-TAA'-MILU BIHEE KHAALIS'ATAK
WA ASH-RIB QAL-BEE I'NDA D'UHOOLIL-U'QWLI T'AAA'TAKA
WAJ-MAA' LEEA
AL-GHINAA WAL-A'FAAF
WAD-DAA'TA WAL-MUA'AFAAH
WAS'-S'IH'-H'ATA WAS-SAA'H
WAT'-T'UMAA-NEENATA WAL-A'AFEEAH
WA LAA TUH'-BIT' H'ASANAATEE BIMAA YASHOOBUHAA MIM-MAA'-S'EEATIK
WA LAA KHALAWAATEE BIMAA YAA'-RIZ''U LEE MIN-NAZAGHAATI FIT-NATIK
WA S'OO-WAJ-HEE A'NIT'-T'ALABI ILAAA AH'ADIM-MINAL-A'ALAMEEN
WA D'UB-BANEE A'NIL-TIMAASI MAA I'NDAL-FAASIQEEN
WA LAA TAJ-A'L-NEE LILZ'-Z'AALIMEENA Z'AHEERAA
WA LAA LAHUM A'LAA MAH'-WI KITAABIKA YADAW-WA NAS'EERAA
WA H'UT'-NEE MIN H'AY-THU LAAA AA'-LAMU H'EEAAT'ATAN TAQEENEE BIHAA
WAF-TAH' LEEE AB-WAABA TAW-BATIKA WA RAH'-MATIKA WA RAA-FATIKA WA RIZ-QIKAL-WAASIA'-
IN-NEEE ILAY-KA MINAR-RAAGHIBEEN
WA AT-MIM LEEE IN-A'AMAKA
IN-NAKA KHAY-RUL-MUN-I'MEEN
WAJ-A'L BAAQEEA U'M-REE FIL-H'AJ-JI WAL-U'M-RATI AB-TIGHAAA-A WAJ-HIKA
YAA RAB-BAL-A'ALAMEEN
WA S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHIT'-T'AY-YIBEENAT'-T'AAHIREEN
WAS-SALAAMU A'LAY-HEE WA A'LAY-HIM ABADAL-AAABIDEEN
Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:22

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:22

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:23

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:24

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:29

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:30

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:31

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:32

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:32

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:33

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:33

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:34

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:34

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:34

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:35

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:35

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:36

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:36

Revenir en haut Aller en bas
soukayna
3 Grades
3 Grades
soukayna

Nombre de messages : 357
Age : 61
Date d'inscription : 20/08/2006

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2007-08-12, 12:36

Revenir en haut Aller en bas
sister B
9 Grades
9 Grades
sister B

Féminin Nombre de messages : 10450
Localisation : ...
Date d'inscription : 03/11/2011

MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   2013-06-30, 16:28

salam-alikum1 

C'est quoi toutes ces ecritures? ca parle de quoi?
merci de traduire pour les francophones...
de plus, il n'ya aucune source!!
barakaAllahoufikoum


 
kljiio
♥♥♥"Allah est le Plus doux au-delà de toute douceur, Le Plus Aimant au-delà de tout amour..."♥♥♥  
La Illaha Illa Anta sobhanaka inni kountou min Edhalimin.♥ 
   Salam Alaykoum
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé
MessageSujet: Re: le jour de 'arafa   

Revenir en haut Aller en bas
 
le jour de 'arafa
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Le mérite du Jour de ’Arafa
» Questions générales aux Témoins de Jéhovah, Catholiques, Adventistes du Septième Jour, Baptistes, Pentecôtistes, et autres.
» « Le jour qui a marqué ma vie de prêtre »
» "Sortir au jour" le livre des morts Egyptiens
» Premier jour

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Islam Aarifa :: Invocations / Douaa :: les invocations / douaa-
Sauter vers: